Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

งานสวนป่า

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ต.ค. 63

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ-2562-ฉบับสมบูรณ์

19 ธ.ค. 60

สป.12 แบบแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

19 ธ.ค. 60

สป.1- คำขอขึ้นทะเบียนที่ดินสวนป่า

19 ธ.ค. 60

ป.ส.27-คำขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

19 ธ.ค. 60

ป.ส.26-หนังสืออนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ

19 ธ.ค. 60

ป.ส.25-รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา

19 ธ.ค. 60

ป.ส.24-คำขออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ

19 ธ.ค. 60

บันทึกคำขอขยายระยะเวลาการใช้หนังสือแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า(สป.15)

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2