Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

งานสวนป่า

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ธ.ค. 60

ป.ส.21-คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)

19 ธ.ค. 60

ป.ส.20-คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

19 ธ.ค. 60

บันทึกคำขอขยายระยะเวลาการใช้หนังสือแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า(สป.15)

19 ธ.ค. 60

เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต

19 ธ.ค. 60

คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง พรบ.พ.ศ.2507

19 ธ.ค. 60

คำขอขึ้นทะเบียนตรา(สป.7)

19 ธ.ค. 60

คำขอ 1- คําขอทําการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

19 ธ.ค. 60

การขออนุญาตเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ตามมาตรา 20)

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
< 1 2