Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

งานเลื่อยโซ่ยนต์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ธ.ค. 60

ลซ.18 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

19 ธ.ค. 60

ลซ.16 คำขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

19 ธ.ค. 60

ลซ.11 คำขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

19 ธ.ค. 60

ลซ.10 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

19 ธ.ค. 60

ลซ.9 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

19 ธ.ค. 60

ลซ.8 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้

19 ธ.ค. 60

ลซ.6 คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

19 ธ.ค. 60

ลซ.4 คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2