Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ติดตามสถานการณ์ระบาด Covid
ข่าวประชาสัมพันธ์

้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างวรรค์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2

้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างวรรค์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างวรรค์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 เพื่อระดมความคิดเห็นการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบและระดมความคิดเห็นเสนอ แผนงานโครงการที่สำคัญฯ