Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ติดตามสถานการณ์ระบาด Covid
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวง ทส.

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาววนิดา จินะโกฏิ นักวิชาการป่าไม้ขำนาญการ และนางสาวผกามาศ จอมคำ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวง ทส.