Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การตอนรับ นาง ดอริส ลอยฮาร์ด มนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิส และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสภาพแวดล้อม การคมนาคม การพลังงานและการสื่อสารพร้อมคณะฯ

พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การตอนรับ  นาง ดอริส ลอยฮาร์ด มนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิส และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสภาพแวดล้อม การคมนาคม การพลังงานและการสื่อสารพร้อมคณะฯ


พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การตอนรับ

นาง ดอริส ลอยฮาร์ด มนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิส และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสภาพแวดล้อม การคมนาคม การพลังงานและการสื่อสารพร้อมคณะคณะ

              เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๔ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางดอริส ลอยฮาร์ด มนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสภาพแวดล้อมการคมนาคม การพลังงาน และการสื่อสาร ขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีข้อสั่งการมอบหมายพลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือแทนพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

               โดยการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในครั้งนี้ ฝ่ายสมาพันธรัฐสวิสมีความสนใจการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย  และประสงค์จะดำเนินการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันในสาขาต่างๆ อาทิ การทำเหมืองแร่และการฟื้นฟูเหมืองแร่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และการฝึกอบรมภายใต้มาตรา ๖ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ การจัดการมลพิษโดยเฉพาะการจัดการน้ำเสีย รวมถึงการจัดการป่าไม้เพื่อชุมชน และในโอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความหวังว่าการดำเนินงานของไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธรัฐสวิส รวมถึงยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับสมาพันธรัฐสวิสเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของไทยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

แกลเลอรี่