Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6)

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6)

 วันนี้ (19 เม.ย. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0 รวมทั้งการนำเสนอบทบาทและภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่