Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 61 สนง.ทสจ.ชร. เข้าร่วมโครงการ สืบสานพระพุทธศานา ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ฯ

วันที่ 7 พ.ย. 61 สนง.ทสจ.ชร. เข้าร่วมโครงการ สืบสานพระพุทธศานา ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ฯ

วันที่ 7 พ.ย. 61 สนง.ทสจ.ชร. เข้าร่วมโครงการ สืบสานพระพุทธศานา ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ฯ

แกลเลอรี่