Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน คนร. (คนที่ 1) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน คนร. (คนที่ 1) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน คนร. (คนที่ 1) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการผู้แทนภาคเอกชนเกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายจุลพงษ์ ทวีศรี รักษาราชการอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คนร.        ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้        ยุทธศาสตร์ที่ 1) การจำแนกเขตแหล่งแร่ที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย “ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ”        ยุทธศาสตร์ที่ 2) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับแนวนโยบาย “การนำแร่มาใช้   ประโยชน์ต้องมีดุลยภาพ”        ยุทธศาสตร์ที่ 3) การพัฒนากลไกการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับแนวนโยบาย “การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแร่ตามหลักธรรมาภิบาล”        ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับแนวนโยบาย “การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่” อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป