Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial office of Natural Resources and Environment ChiangRai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 11 มกราคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ 11 มกราคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ 11 มกราคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน

                ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้แนวทางการดำเนินงานโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติในการทำงาน สร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในการร่วมกันปฏิบัติงาน โดยการดึงมวลชนพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม มากกว่าที่จะมองเป็นฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข ได้ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่าไปพร้อมกัน โดยดำเนินการบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง ตามคำสั่ง คสช. และน้อมนำการดำเนินงานตามรอยพระราชดำริและพระราโชบายของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย พร้อมทั้งได้เดินทางไปศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มราษฏรต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน