แบบประเมินความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมโครงการร่วมใจ สืบสาน จัดการขยะ พัฒนาชุมชน Zero waste Sa School โรงเรียนสาจังหวัดน่าน