Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางฟังนโยบายระดับภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางฟังนโยบายระดับภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางฟังนโยบายระดับภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างนโยบายระดับภาคเหนือ เพื่อการวางผังนโยบายระดับภาคให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการเปลื่ยนแปลงด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและจัดทำผังนโยบายระดับภาคเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณปโภค สาธารณูปโภค สารารณูปการที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดฯ