Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย และประชาคมเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมพัจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลนครเชียงราย ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565

นางสาวกรกช บุญนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย และประชาคมเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมพัจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลนครเชียงราย ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการพัฒนา และเสนอแนวทาง การพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายในอนาคต ณ ห้องประชุมอาคารเทอดพระเกี่ยรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรมราชนนี อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม