Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ. 2565 (World Town Planning)

สัมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ. 2565 (World Town Planning)

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 น.ส.ณิชชา ปัญญาบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ. 2565 (World Town Planning Day 2022) เรื่อง Decoding the Future of Self-Sufficient Cities : ถอดรหัสเมืองพึ่งพาตนเอง (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ของผู้เชี้ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆทัังภาครัฐและภาคเอกชนในการออกแบบสร้างสรรค์เมืองในอนาคตให้สามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวได้ภายสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น อย่างแท้จริง โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง