Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.ชร. มอบหมายให้นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อให้การรายงานผลดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเข้าใจตรงกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์