Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการบูรณาการแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

การประชุมการบูรณาการแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.ชร มอบหมายให้นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการบูรณาการแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม