Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ก้านกฎหมายการเงินการคลัง ระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ก้านกฎหมายการเงินการคลัง ระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.ชร. มอบหมายให้นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วม" เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ก้านกฎหมายการเงินการคลัง ระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องประชุมสตาร์ฮอลล์ ร้านอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดโครงการ