Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Rai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. - 15.00 น. นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.สนง.ทสจ.เชียงราย มอบหมายให้
นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม นายอาทิตย์ บุญรอด ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และ
นางสาวเจิดนภางค์ ไชยเลิศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้นำโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีนายชัยพล จันทะวัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
เด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่